Класс шагы "Тыва улустуң самы "Дээң-дээң"".

События

08 Фев.

Сукпактың уран-чүүл школазының танцы салбырының өөреникчилеринге башкызы Сайлык Бапаановна Хертек класс шагы эттирген. "Шагаа" байырлалының бүдүүзүнде, тыва улустун эрте бурунгу шагдан тура кылып чораан ажыл-ижин болгаш оюн тоглаазын уругларга таныштырган. Уруглар тыва далганны кылырын, алгы этээри болгаш дук салырын сонуургаан . Оон оскеде тываларның оюн тоглаазын, аас-чогаалын күүсеткеннер. Узун тыныш, дурген чугаа, кожамыктарны улай-улай кууседип, тывызыктарны удур-дедир ыдып турганнар. "Аскак кадай"деп оюнну катап-катап сонуургап ойнааннар. Класс шагы "Дээң-дээң"деп сам-биле доозулган.